Select Page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 01/03/2020

Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Neem ze goed door zodat u weet wat u van ons kan verwachten en wij van u.

Artikel 1 Definities

a.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
b.Werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 8, 9 en 10 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde werken op een lijn kunnen worden gesteld.
c.Opdrachtnemer: Stijlzinnig, Kim van Giessen te Groningen (handelsnaam van Stijlzinnig); de gebruiker in de zin van
art. 6:231 BW, Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51662345, gevestigd aan de Polderstraat 6, 9724 EE te Groningen.
d. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW;
e. Gebruik: veelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
f. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de Wederpartij en Opdrachtnemer.

 

Artikel 2 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het
beeindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

Artikel 3 Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Opdrachtnemer eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het Werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

 

Artikel 4 Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Weder- partij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Opdrachtnemer ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Opdrachtnemer nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 5 Klachten

Klachten inzake het geleverde Werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de werken schriftelijk/per mail aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld. Opdrachtnemer heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed Werk voor afgekeurd Werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Stijlzinnig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stijlzinnig.nl

Artikel 6 Opdracht

6.1 Oprachtnemer heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 De Wederpartij is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

6.3 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Opdrachtnemer slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Opdrachtnemer is geretourneerd.
6.4 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet- professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtnever noch de Wederpartij jegens elkaar een bewaar- plicht met betrekking tot de gebruikte Werk, materialen en gegevens.

 

Artikel 7 Auteursrecht

Het auteursrecht op de Werken berust bij de opdrachtnemer.

 

Artikel 8 Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Wederpartij niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde Werk te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Weder- partij verstrekte licentie te vervallen.

8.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Opdrachtnemer hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2. genoemde exploitatierecht.

8.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
8.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

Artikel 9 Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer.
9.2 Bij inbreuk komt de Opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

Artikel 10 Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van Opdrachtnemer dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheids- rechten van Opdrachtnemer conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Opdrachtnemer toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw, waar- onder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Opdrachtnemer gebruikelijke licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10.4. De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Wederpartij, de vrijheid om het werk te gebruik- en voor eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Opdrachtnemer is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Opdrachtnemer is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Opdrachtnemer.
11.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Alle aanspraken jegens Opdrachtnemer die niet binnen één jaar na het voltooien van de opdracht zijn ingediend, vervallen door verjaring.
11.5 Indien derden jegens de Opdrachtnemer en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen deWederpartij en Opdrachtnemer in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt opdrachtnemer ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar opdrachtnemer geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

 

Artikel 13 Faillissement/surseance

Zowel Opdrachtnemer als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddelijk te beeindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillisement van de Wederpartij heeft Opdrachtnemer het recht de verstrekte licentie te beeindigen.

 

Artikel 14 Overige bepalingen

14.1 Opdrachtnemer is ten allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
14.2 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de Wederpartij de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Opdrachtnemer tot mededeling verplicht.
14.3 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 14.4 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland